normEs de convivÈncia


NORMES DE CONVIVÈNCIA PER A les FAMÍLIES :

 • Entrades i Eixides al centre escolar:

- En Educació Primària, els pares/mares hauran d'acompanyar als alumnes/as fins a la porta d'entrada del pati del col·legi i hauran de recollir-los en el mateix lloc. No podran romandre amb ells/es a l'interior del recinte escolar. Si durant la jornada escolar les famílies desitgen entregar algun material a l'alumnat, hauran de dirigir-se obligatòriament al conserge o a secretària, però no podran pujar a les classes a fi de no interrompre-les.


 • Eixides del centre escolar :

- Si han de recollir-se germans en infantil i primària, han de recollir-se primer en infantil i després en primària. El germà que està en primària no podrà anar al pati d'infantil i ha d'esperar-se amb el professor/a fins que vengen a recollir-lo o tinga permís per escrit per a anar a casa.

- L'eixida dels alumnes/as de les classes és a les 14.00 hores.

- En cas d'utilitzar el servei del menjador, les eixides són a les 15.30 o les 17.00 informat prèviament en les monitores del menjador.

- A a part de les 17.00 hores ningú pot romandre en el recinte escolar, en cas de realitzar activitats esportives de l'Ajuntament han d'estar en l'espai que pertany a les pistes.

- Puntualitat : Considerarem la puntualitat com un hàbit molt important a aconseguir. Un alumne/a arriba tard quan la seua fila ja no és al pati. Qualsevol retard haurà de ser degudament justificat davant del professorat.NORMES DE CONVIVÈNCIA PER ALS/LES ALUMNES :

 • No molestar (parlar, cridar, fer sorolls, alçar-se del lloc, etc.) tant en el transcurs de les classes com en el menjador escolar.

 • Fer les tasques escolars de forma continuada.

 • Portar el material adequat i pertinent per a poder treballar cada assignatura.

 • Pujar per les escales i circular pels corredors en ordre, sense córrer ni cridar.

 • Demanar i respectar el torn de paraula.

 • Mantindre net el centre i especialment les aules.

 • Respectar les instal·lacions i el material que es troben a la seua disposició: taules, parets, llibres, jocs, biblioteca, pati, etc.

 • Resoldre els conflictes de manera pacífica, sempre mitjançant el diàleg.

 • Dirigir-se de manera respectuosa tant als companys/as com als professors/as, sense ofendre, ridiculitzar o insultar a cap component de la comunitat educativa del Centre.

 • Amb la finalitat de millorar la convivència escolar i aconseguir un clima d'estudi adequat en el centre, l'alumnat haurà de complir les següents normes :

- Absències: Quan l'alumnat s'absente o arribe tard, haurà d'entregar al professor/a tutor/a o depositar en la bústia del menjador el justificant corresponent.

- Els alumnes/as han de recordar que tenen espais de temps suficients per a anar a la neteja, que són, en les entrades en les eixides, canvis de classes, als patis.

- En cap cas l'alumnat podrà utilitzar el telèfon mòbil dins del recinte escolar.